FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वयंसेवक करार शिक्षक छनौट कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 2021 Feb 19 - 11:09 PDF icon स्वयंसेवक करार शिक्षक छनौट कार्यविधि, २०७६.pdf
बारागढी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन,२०७५ ७७/७८ 2021 Feb 5 - 11:41 PDF icon बारागढी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७५.pdf
आ.व 2077-78 को आर्थिक ‌ऐन ७७/७८ 2020 Aug 17 - 10:35 PDF icon आर्थिक एन_compressed.pdf
आ.व 2077-78 को विनियोजन ‌ऐन ७७/७८ 2020 Aug 17 - 10:34 PDF icon विनियोजन एन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:26 PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
विनियोजन ऐन २०७६ ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:24 PDF icon विनियोजन ऐन २०७६ (1).pdf
यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६. ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:23 PDF icon यान्त्रिक उपकरणहरु सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७६. ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:09 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका २०७६.pdf
घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५. ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:08 PDF icon घ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
कृषि।पशु समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६. ७६/७७ 2020 Feb 7 - 12:08 PDF icon कृषि।पशु समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages