FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिको योजना,२०७९ ७८-७९ 2022 Jul 7 - 14:41 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिकरण रणनितिको योजना,२०७९.pdf
खानेपानी तथा सरसफाई र स्वच्छता ऐन,२०७८ ७८-७९ 2022 May 27 - 15:00 PDF icon khane pani Rajpatr.pdf
पशु सेवा कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ७८-७९ 2021 Oct 28 - 13:32 PDF icon पशु सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्य योजना,२०७८ ७८-७९ 2021 Oct 28 - 13:30 PDF icon बारागढी गा पा को शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्ययोजना,२०७८.pdf
बिनियोजन ऐेन ,२०७८ ७८-७९ 2021 Oct 28 - 13:29 PDF icon बारागढी गा पा को बिनियोजन ऐन २०७८.pdf
आर्थिक ‌ऐन २०७८ ७८-७९ 2021 Oct 28 - 13:28 PDF icon बारागढी गा पा को आर्थिक ऐन २०७८.pdf
गाउँ कार्यपालिकको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि,२०७८ ७८-७९ 2021 Sep 23 - 12:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि २०७८ (2).pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि,२०७७ ७६/७७ 2021 Mar 4 - 12:18 PDF icon लैङ्गिक हिँसा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
स्वयंसेवक करार शिक्षक छनौट कार्यविधि २०७६ ७७/७८ 2021 Feb 19 - 11:09 PDF icon स्वयंसेवक करार शिक्षक छनौट कार्यविधि, २०७६.pdf
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका,२०७७ ७६/७७ 2021 Feb 11 - 12:15 PDF icon आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७७.pdf

Pages