FAQs Complain Problems

यस गा.पा अन्तर्गत कर्मचारीहरुलाई व्यतिगत्त घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा(MIS Entry ) सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिमका दृष्यहरु

जनप्रतिनिधि वडा