FAQs Complain Problems

विद्यालयको जानकारी

विद्यालयको नाम विद्यालयको इमेल प्र.अ को नाम प्र.अ को सम्पर्क नं. विद्यालय छनौट गर्नुहोस विद्यालयक स्थपना मिति विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस
श्री ने.रा.आ.वि गडहल भागवत साह 9819270328 श्री ने.रा आ.वि गडहल वार्ड नम्बर 6 आधारभुत सरकारी
ने.रा आ.वि चरवन्त पथरा मन्जु चौधरी 9817278995 श्री ने.रा.आ.वि चरवन्त पथरा 2046-5-11 वार्ड नम्बर 5 आधारभुत सरकारी
श्री जन सामुदायिक आ.वि पोखरिया सुनीता चौधरी 9812252202 श्री जन सामुदायिक आ.वि पोखरीया 2066-1-1 वार्ड नम्बर 4 आधारभुत सरकारी
श्री उमेश नीलम आ.वि सुखीपथरा रन्जु कुमारी चौधरी 9816219250 श्री ने.रा उमेश निलम आ.वि.पथरा 2020-1-1 वार्ड नम्बर 4 आधारभुत सरकारी
श्री जनजागृती आ.वि नयँकाटोला रामजी प्रसाद यादव 9807153668 श्री जनजागृती आ.वि नयँकाटोला 2062-1-1 वार्ड नम्बर 3 आधारभुत सरकारी
श्री राम कबिर भगवान आ.वि मुर्की बालेश्वर राम 9803577076 श्री रामकबिर भगवान आ.वि मुर्की 2065-4-7 वार्ड नम्बर 3 आधारभुत सरकारी
श्री राम कबिर आ.वि खोपवा पुप्पा चौधरी 9845225668 श्री राम कबिर आ.वि खोपवा 2064-9-27 वार्ड नम्बर 3 आधारभुत सरकारी
श्री ने.रा .आ.वि सिपुरा राजदेव साह 9809199976 श्री ने.रा.आ.वि श्रीपुरा 2016-1-1 वार्ड नम्बर 3 आधारभुत सरकारी
श्री ने.रा आ.वि मलाही डम्बर बहादुर सिंह 9825249040 श्री ने.रा.आ.वि मलाही 2051-1-1 वार्ड नम्बर 2 आधारभुत सरकारी
श्री ने.रा आ.वि विशुनपूर्वा सतेन्द्र चौधरी 9865018523 श्री ने.रा.आ.वि विशुनपूर्वा 2046-5-30 वार्ड नम्बर 2 आधारभुत सरकारी

Pages