FAQs Complain Problems

श्री जनजागृती आ.वि नयँकाटोला

विद्यालयको तह छनौट गर्नुहोस:

विद्यालयको प्रकार छनौट गर्नुहोस:

प्र.अ को नाम: 
रामजी प्रसाद यादव
प्र.अ को सम्पर्क नं.: 
9807153668
विद्यालयक स्थपना मिति: 
2062-1-1
विद्यालय छनौट गर्नुहोस: 
विद्यालयको ठेगाना :